Hjem til forsida på www.eriknord.no

 

Tidligere kommentarer

 

 

11. april 2024

 

Kjerkhol fulgte ikke opp forskningssvikt ved FHI

 

Erik Nord, tidligere seniorforsker ved FHI, professor emeritus i helseøkonomi

 

(Alle eposter nevnt i teksten er gjengitt kronologisk til slutt.)

 

 

Det går an å tenke at Ingvild Kjerkhol ikke behøver å miste generell tillit som ansvarlig for helseforskningssaker bare fordi hun i en midlertidig birolle som masterstudent tok noen snarveier. Men Kjerkhol har også sviktet vitenskapen og vært grovt uaktsom i rollen som statsråd.

 

Bakteppet er at det innenfor folkehelseforskning er et problem at forskere i iver etter å fremme helse av og til blir tendensiøse og går på akkord med krav til vitenskapelig etterrettelighet. Dette gjelder også den sentrale helseforvaltnings formidling av resultater fra slik forskning. Se eksempler her: Uredelighet i forsknings­formidling om alkohol og tobakk

 

I september publiserte Folkehelseinstituttet grovt overdrevne påstander om kreftrisiko ved snus på sin hjemmeside. Jeg – selv ikke snusbruker - klaget 25. oktober. FHI gjorde ingenting for å endre åpenbare feil. Jeg orienterte HOD i en epost 5. november og ba statsråden ta ansvar.

 

Etter påpekning fra FHIs etikkutvalgs side 30. november av flere brudd på forskningsetikk i nettsaken, gjorde FHI 8. desember noen endringer. Men vesentlige feil ble stående, herunder at risikoanslagene gjaldt snus fra forrige århundre med ti ganger så høyt innhold av kreftfremkallende stoffer som dagens snus.

 

11. desember besvarte HOD min henvendelse av 5. november og nøyde seg med å presisere sin generelle tillit til FHI og at de avventet sakens utfall. Da var det 12 dager siden det var erkjent internt ved FHI at det var gjort feil.

 

13. desember gjorde jeg i en epost HOD oppmerksom på at rettelsene var svært mangelfulle og at den åpenbart grovt villedende sammenblandingen av gammel og moderne snus gjensto. Jeg ba igjen statsråden ta ansvar.

 

8. januar 2024 viste HOD til rettelsene foretatt 8. desember og opplyste at de avsluttet saken.

 

Samme dag – 8. januar - påpekte jeg i en ny epost den bestående alvorlige feilen om gammel versus ny snus og ba igjen statsråden ta ansvar.

 

Det ble da stille fra HODs side.

12. januar redegjorde jeg for saken i en kronikk påforskning.no og rettet alvorlige anklager mot FHI for bevisst opprettholdelse av vesentlig og grovt uriktig opplysning. Uredelighet i forsknings­formidling om alkohol og tobakk

Det kom ikke noe svar. Instituttet benyttet seg ikke av sin rett til samtidig imøtegåelse. Feilen om gammel versus moderne snus ble ikke bestridt. Jeg orienterte igjen HOD orientert. Ingen endring ble gjort på FHIs hjemmeside.

 

30. januar innklaget jeg FHI til Nasjonalt granskningsutvalg for uredelighet i forskning.  Utvalget vedtok 28. februar å be om forklaring fra FHI.

 

Det gjenstår å se hva FHI svarer og hva Granskningsutvalget videre gjør.

 

Mitt poeng med å fortelle denne historien er at jeg helt siden november har undret meg over at ikke en statsråd på prinsipielt grunnlag går nøye inn på å vurdere om det kan være noe i et varsel fra en anerkjent fagperson om bevisst usann folkehelseinformasjon fra FHIs side. I stedet har departementet bare bedyret tillit og tatt FHIs saksbehandling til etterretning.  Dette har skjedd på tross av at feilen det er snakk om, ikke er et spørsmål om ‘faglig uenighet’, men er en ren – og svært viktig - faktafeil.

 

Jeg har tenkt at det kan virke som om statsråden, som for øvrig i det store og hele gjør en solid jobb, ikke tar forskning og vitenskapsprinsipper alvorlig nok i en sak hvor det gis opplysninger som passer med tidsånden og gir støtte til hennes agenda på det aktuelle området. Det gikk utover min tillit til henne som statsråd for folkehelseforskning – allerede før mastersaken kom på dagsorden.

 

 

Vedlegg

 

5. november 2023

from:

Erik Nord <eriknord1948@gmail.com>

to:

postmottak@hod.dep.no

 

Denne eposten sendes helse- og omsorgsministeren via departementsråd Lofthus og ekspedisjonssjef Vold, med kopi til enkelte stortingsrepresentanter. FHI er skyldig i pågående desinformasjon. Noen høyere opp må ta ansvar og affære og sørger for vesentlige usannheter ikke fortsetter å leve og spres.

 

Bakgrunnen er at FHI på sin hjemmeside siden 1/9 har rapportert fra et prosjekt om snus og kreft på åpenbart uriktig og svært villedende måte. Etter innklaging til Felles Redelighetsutvalg 25/10 (vedlagt), bestridte ansvarlig forsker ikke de feil som ble påpekt i et oppslag i TV2.no 30/10. Feilene er da også helt åpenbare og ubestridelige, se sammendraget i klagen.

 

Likevel tar ikke FHIs direktør ansvar for retting på hjemmesida, men vil la feilene bestå inntil Redelighetsutvalget om noen uker, kanskje måneder, avgir en vurdering om etikken i saken, jfr sak i dag i Nettavisen:

https://www.nettavisen.no/nyheter/professor-emeritus-reagerer-pa-snusforskning-helt-feil/s/5-95-1432653

Direktøren framstiller det som et spørsmål om at tobakksforskere ved FHI har ulike faglige ståsteder. Det er så. Men klagen handler ikke om det. Den handler  om faktumfeil i instituttets formidling fra prosjektet. NRK og mange aviser har allerede blitt feilinformert og har bragt feilene videre. Flere hundretusen tobakksbrukere er berørt og mange formodentlig feilaktig skremt.

 

Direktørens henvisning til å 'respektere forskerteamet' er skivebom og ansvarsfraskrivelse. Formidlingen på FHIs hjemmeside er hennes ansvar. Når hun ikke tar det ansvaret, ser jeg meg dessverre nødt til å flytte saken høyere opp til statsråden, som har det konstitusjonelle ansvaret for at FHI leverer korrekte opplysninger til samfunnet.

 

Med hilsen

Erik Nord

som verken er røyker, damper eller snuser, men derimot

tidligere seniorforsker ved FHI og professor emeritus i helseøkonomi, og opptatt av skikkelighet i forskning og forskningsformidling.

www.eriknord.no

95753201

 

 

Fra HOD

Vår ref 23/4256-

Dato 11. desember 2023

Kreftrisiko ved snusbruk

Helse- og omsorgsdepartementet viser til din e-post av 5. november 2023 med vedlegg.

Politisk ledelse i departementet er orientert om saken og har bedt Folkehelseavdelingen

besvare henvendelsen.

Departementet har i utgangspunktet ingen grunn til å betvile kvaliteten på den forskning som

beskrives i henvendelsen. Departementet er kjent med at FHI for tiden har din klage til

behandling og vil følge med på utfallet av denne.

 

Med hilsen

Line Vold (e.f.)

Ekspedisjonssjef

Hege Christina Bredesen

avdelingsdirektør

 

 

 

Fra: Erik Nord <eriknord1948@gmail.com>
Date: ons.
13. des. 2023, 15:03
Subject: Re: Svar på klage om publisert nyhet om kreftrisiko ved snusbruk

 

Snust og kreftrisiko: FHI-forsker får kritikk på flere punkter av FHIs Etikkutvalg. Varsel om ukultur.

 

Til Helse- og omsorgsdepartementet v/ekspedisjonssjef Line Vold

 

Hei Line,

 

Takk for e-brev av 11. desember, som jeg mottok 12. desember.

 

Det er fint at politisk ledelse er orientert, og jeg ber om at statsråden - og helsedirektøren - nå bretter opp ermene, for FHIs Etikkutvalg har konkludert med kritikk av den aktuelle forskningen.

 

Min henvendelse var i realiteten et varsel. Jeg ble litt urolig av at dere møtte et varsel med først å understreke deres tillit. Eksisterende trygghetsfølelse bør være irrelevant når en varsellampe blinker. Varselmottakere bør gå i granskningsmodus, ikke forsvarsmodus. Jeg fikk en følelse av å stå i motbakke.

 

Heldigvis kom utforbakken bare noen timer seinere i form av svar fra FHI på klagen min. De erkjenner at Bendik Brinchmann på flere punkter har brutt anerkjente forskningsetiske normer.

 

Samtidig er det, som det framgår av min epost til FHI i dag gjengitt nedenfor, flere forhold Etikkutvalget har unnlatt å kommentere, og det er gjort en svært mangelfull retting av nettsiden fra instituttledelsens side (fire dager før HODs epost til meg), så saken er langt fra avsluttet. Det er også et problem at FHIs ledelse selv står for vurdering av en etikk-klage og alvoret i etikkbrudd når klagen omfatter kritikk av selvsamme ledelse.

 

Jeg håper departementet i fortsettelsen legger til grunn at det på visse forskningsområder kan være innslag av personlige holdninger, verdier, ideologier og agendaer som gjør at tilsynelatende nøytrale, vitenskapelige kunnskapsoppsummeringer fra seriøse, autoritative aktører ikke alltid eller uten videre kan tas for god fisk. Det er en lang historie for dette problemet ved FHI - fra arbeidet med røykeloven i 2001-2004 via vurderinger av e-sigaretter i 2016-2018 til arbeidet nå i det siste med snus. På området alkohol ser man det samme, f.eks. i nordiske kostholdsforskeres anbefaling av totalavhold, se vedlegg, hvorav det framgår at komitélederen ikke bare har en problematisk binding, men også har unnlatt å opplyse om den i sin habilitetserklæring til Helsedirektoratet (hvor det var satt av egen plass for det type binding det er snakk om).

 

I FHIs tilfelle har problemet sammenheng med et større problem, som er instituttets tradisjon for ikke nøye seg med å være kunnskapsleverandør, men også aktivt engasjere seg i politikkutforming. Da snakker jeg ikke bare om tobakk. Under pandemien, f.eks, spilte instituttet, som du vet, mer enn bare en kunnskapsleverende rolle. Det kom klare, verdibaserte anbefalinger også - om skolestenging, portforbud, vaksineprioritering og litt av hvert - oftest til hjelp for HOD, men noen ganger også til besvær.

 

Det trengs etter min mening mer politisk oppmerksomhet på forskeres sammenblanding av vitenskap og politikk på områder som har med livsstil, nytelse og helsefarer å gjøre. Det er viktig for å bevare tillit til forskning. Man ser at almenheten med god grunn i blant får sine tvil, og slik tvil kan i verste fall vokse til et stort problem. For noen få år siden pekte f.eks. Siv Jensen på at klimaforskerne i stor grad var folk som aldri hadde likt materialisme og forbrukersamfunnet og derfor med lett hjerte tolket klimadata i favør av at temperaturøkningene er menneskeskapte og må løses med forbruksreduksjon. Hun hadde faktisk et poeng når det gjelder forskeres psykologi, og det illustrerer hvor viktig det er at alle forskere gjør sitt beste for å holde sin sti rein - og får reaksjon når de ikke gjør det.

 

Jeg håper helse- og omsorgsministeren og aktuelle folkevalgte kan vise større interesse for disse problemstillingene i tida framover.

 

Vennlig hilsen

Erik Nord

 

 

 

HOD

 Vår ref 23/4256-

Dato 8. januar 2024

Svar på klage om publisert nyhet om kreftrisiko ved snusbruk

Vi viser til din e-post til departementet 13. desember 2023 og tidligere korrespondanse. Vi

viser også til FHIs svar til deg den 12. desember 2023.

Etter hva departementet forstår har etikkutvalget ikke fremmet kritikk mot den aktuelle

forskningen, kun mot FHIs nettsak. FHI har i ettertid rettet opp sin nettsak. Departementet

anser med dette saken for avsluttet.

 

Med hilsen

Line Vold (e.f.)

ekspedisjonssjef

Hege Christina Bredesen

avdelingsdirektør

 

 

Erik Nord <eriknord1948@gmail.com>

Jan 8, 2024,

to Postmottak

Hei Line,

 

Jeg viser til epost av i dag. 

 

Min klage til etikkutvalget gjaldt ikke forskningen, men nettsaken, så den siden av saken er grei.

 

Men nettsaken er ikke rettet på det viktigste punktet - at dataene i all hovedsak gjelder risiko ved den snusen som ble brukt i 1980-1990 årene og er irrelevante for snusbruken i Norge i dag (som har langt, langt mindre kreftframkallende stoffer). Statsråden bør interessere seg for at FHIs ledelse bevisst lar den gale informasjonen bli stående. Dette handler ikke bare om at 1 millioner berørte nordmenn villedes. Det handler om at Norges nasjonale folkehelseinstitutt kan finne på å skrive usant bare fordi 'saken er god'. Det må statsråden ta ansvar for.

 

Vennlig hilsen

Erik Nord